ประวัติการก่อตั้ง

เกี่ยวกับเรา

ผู้บริหาร

นายสหัส เอกตระกูล จบการศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ปริญญาโท M.C.S BAPTIST THEOLOGICAL SEMINARY ได้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลลูกหมีตั้งแต่ปี 2523 ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา รับนักเรียนภาคภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และในปี พ.ศ.2546 ได้เป็นเจ้าของโรงเรียนประสาทพร ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา” โดยทำหน้าที่เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการของโรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยาและดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยาและดำรงตำแหน่งเป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการของโรงเรียนพณิชยการนนทบุรีและยังได้รับกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏไทย ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมาภรณ์

เกี่ยวกับโรงเรียน

โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา เป็นที่รู้จักกันในนาม โรงเรียนประสาทพร ผู้ก่อตั้งคือ นายล้วน และ นางนันทา ควันธรรม เดิมใช้ชื่อว่า โรงเรียนสุดารัตน์ ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2498 โดยเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนประสาทพร” เป็นโรงเรียนประเภทสามัญ รับนักเรียนประเภทไป-กลับ เป็นโรงเรียนเก่าแก่ของจังหวัดนนทบุรีที่สร้างนักเรียนที่มีคุณภาพมากมาย ปัจจุบัน นายสหัส เอกตระกูล ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการโรงเรียน โดยได้รับโอนโรงเรียนตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2547 และเปลี่ยนมาใช้ชื่อ “โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา” จนถึงปัจจุบัน

โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนเครือเดียวกับโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา ตั้งอยู่ใจกลางอำเภอเมืองนนทบุรีที่พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจในการอบรม เสริมสร้างเด็กๆ ตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา ตอบสนองความต้องการของผู้ปกครอง โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยามีคณะครูที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการถ่ายทอด ให้ความรู้แก่บุตรหลานของท่าน ทั้งครูจากต่างประเทศและครูชาวไทย และห้องสมุดมีหนังสือหลายประเภทที่ให้ความรู้หลายด้านเพื่อการศึกษาค้นคว้าเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนที่เน้นบูรณาการส่งเสริมให้นักเรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยมีทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีจากโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา (Global English School – International Program) ซึ่งมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้บุตรหลานของท่านได้เรียนรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างเป็นธรรมชาติสนุกสนานเพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อม หลากหลายวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณครูที่ดูแลเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิด และมีเป้าหมายจะพัฒนา ความสามารถ ความดีเลิศทางภาษา