การศึกษาที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับ
การปลูกฝังคุณธรรมให้กับนักเรียน

เกี่ยวกับ NCA

โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนเครือเดียวกับโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา ตั้งอยู่ในเมืองนนทบุรี โรงเรียนของเราพร้อมให้ความรู้ความเข้าใจในการอบรม เสริมสร้างเด็กๆ ตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยามีคณะครูที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการถ่ายทอด ให้ความรู้แก่บุตรหลานของท่าน ทั้งครูจากต่างประเทศและครูชาวไทย ห้องสมุดมีหนังสือหลายประเภทที่ให้ความรู้หลายด้านเพื่อการศึกษาค้นคว้าเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนที่เน้นบูรณาการส่งเสริมให้นักเรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีทีมงานบริหารที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปีจากโรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา (Global English School – International Program) ซึ่งมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้บุตรหลานของท่านได้เรียนรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนอย่างเป็นธรรมชาติสนุกสนานเพลิดเพลินกับสภาพแวดล้อม หลากหลายวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณครูที่ดูแลเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิด และมีเป้าหมายจะพัฒนา ความสามารถ ความดีเลิศทางภาษา

อ่านต่อ

ENGLISH CAMP
CHINESE CLASS
Slider