วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา มุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ทักษะวิชาการและภาษา เรียนรู้การสร้างนวัตกรรม ส่งเสริมเทคโนโลยี เป็นคนดีของสังคม

พันธกิจ

  1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้เต็มตามศักยภาพ
  2. สร้างเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีวิถีการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานความเป็นไทยและมีพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิตอล
  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล
  4. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนและมีระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ