ค่าเล่าเรียน

เตรียมอนุบาล
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ชำระครั้งเดียว) เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560   12,000 บาท
ค่าเลี้ยงดู (อายุ 2 ปีขึ้นไป) ต่อเดือน   5,500 บาท
ค่าเลี้ยงดู (อายุ 1 ปี 9 เดือน)   6,000 บาท

การชำระเงินค่าเลี้ยงดู
1. ชำระในวันมอบตัว
2. ชำระผ่านทางธนาคาร (ไม่รับเงินสด)
ชื่อบัญชี โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา ธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบุรี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 140-4-17863-2
โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา ธนาคารกสิกรไทย สาขานนทบุรี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 028-8-05241-7

3. หากมีความประสงค์จะลาออกต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 15 วัน โดยขอแบบฟอร์มที่ห้องธุรการ

หลักฐานในการสมัครเรียนที่ต้องนำมา ดังนี้
- รูปถ่ายผู้ได้รับอนุญาตมารับนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา
- สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา คนละ 1 ชุด
- รูปถ่ายนักเรียน บิดา มารดา ขนาด 1 นิ้ว คนละ 2 รูป
- สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
- อื่นๆ

การแต่งกาย นักเรียนต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน

สิ่งที่ผู้ปกครองเตรียมมา
- นมและขนม (ที่มาเรียนทุกวัน)
- แป้ง สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วหรือกระติกน้ำ
- ชุดนอน ชุดสำรองและผ้าขนหนู (ผืนเล็ก) อย่างละ 1 ชุด

สิ่งที่โรงเรียนเตรียมให้
- เตียงนอนสำหรับเด็กเล็ก
- ถาดอาหาร ช้อน ส้อม
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ และผลไม้

หมายเหตุ
- อุปกรณ์ + ของนักเรียนทุกอย่างให้เขียนชื่อกำกับทุกชิ้น
- อุปกรณ์เครื่องนอนจะคืนทุกวันศุกร์
- ห้ามนำของมีค่าติดตัวมา หากเกิดการสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

อนุบาล 1 – 3
ค่าลงทะเบียน (ชำระพร้อมใบสมัคร)     12,000   บาท
    65,100 บาท/ปี
แบ่งค่าเล่าเรียนต่อปีเป็น 2 งวด      
งวดที่ 1 เมษายน 1 - 10 32,550 บาท
งวดที่ 2 สิงหาคม 1 - 10 32,550 บาท

 

หมายเหตุ รวมค่าอุปกรณ์การเรียน, สมุดเรียน, แบบเรียน, แบบฝึกหัด, อาหารกลางวัน, การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ และประกันอุบัติเหตุแล้ว (ยกเว้นค่าเครื่องแบบนักเรียนและทัศนศึกษา)

ค่าลงทะเบียนใหม่ : ชำระครั้งเดียวเมื่อโรงเรียนรับบุตรหลานของท่านเข้าเรียนในชั้นเรียนที่แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ประถมศึกษาปีที่ 1-6
ค่าลงทะเบียน (ชำระพร้อมใบสมัคร)     12,000 บาท
    71,928 บาท/ปี
แบ่งค่าเล่าเรียนต่อปีเป็น 2 งวด      
งวดที่ 1 เมษายน 1 - 10 35,964 บาท
งวดที่ 2 สิงหาคม 1 - 10 35,964 บาท
นักเรียนโครงการศึกษาพิเศษ (นักเรียนที่ ไม่มี บัตรประจำตัวคนพิการ)
ค่าลงทะเบียน (ชำระพร้อมใบสมัคร)     12,000 บาท
    83,916 บาท/ปี
แบ่งค่าเล่าเรียนต่อปีเป็น 2 งวด      
งวดที่ 1 เมษายน 1 - 10 41,958 บาท
งวดที่ 2 สิงหาคม 1 - 10 41,958 บาท
นักเรียนโครงการศึกษาพิเศษ (นักเรียนที่ มี บัตรประจำตัวคนพิการ)
ค่าลงทะเบียน (ชำระพร้อมใบสมัคร)     12,000 บาท
    76,440 บาท/ปี
แบ่งค่าเล่าเรียนต่อปีเป็น 2 งวด      
งวดที่ 1 เมษายน 1 - 10 38,220 บาท
งวดที่ 2 สิงหาคม 1 - 10 38,220 บาท

การทดสอบ:

สำหรับประเมินความสามารถทางภาษาของนักเรียนก่อนเข้าเรียน อนุบาล 800 บาท(จ่ายครั้งเดียว) ประถม 1,200 บาท(จ่ายครั้งเดียว)

การหักค่าเล่าเรียน:
ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการคืนเงินทุกกรณี