ค่าเล่าเรียน

เตรียมอนุบาล

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ชำระครั้งเดียว) เริ่มวันที่ 1 เมษายน 2560

 

7,000 บาท

ค่าเลี้ยงดู (อายุ 2 ปีขึ้นไป) ต่อเดือน

 

5,000 บาท

ค่าเลี้ยงดู (อายุ 1 ปี 9 เดือน)

 

6,000 บาท

การชำระเงินค่าเลี้ยงดู
1. ชำระในวันมอบตัว ชำระได้ไม่เกินวันที่ 10 ของทุกเดือน หากเลยกำหนดต้องเสียค่าปรับ วันละ 50 บาท
2. ชำระผ่านทางธนาคาร (ไม่รับเงินสด) ชื่อบัญชี โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา ธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบุรี บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 140-4-17863-2 กรณีชำระด้วยเช็ค สั่งจ่ายในนาม โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา
3. หากมีความประสงค์จะลาออกต้องแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อย 15 วัน โดยขอแบบฟอร์มที่ห้องธุรการ

หลักฐานในการสมัครเรียนที่ต้องนำมา ดังนี้
- รูปถ่ายผู้ได้รับอนุญาตมารับนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา
- สำเนาบัตรประชาชน บิดา มารดา คนละ 1 ชุด
- รูปถ่ายนักเรียน บิดา มารดา ขนาด 1 นิ้ว คนละ 2 รูป
- สำเนาสูติบัตรนักเรียน จำนวน 1 ชุด
- สำเนาการเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
- อื่นๆ

การแต่งกาย นักเรียนต้องแต่งกายเครื่องแบบนักเรียน

สิ่งที่ผู้ปกครองเตรียมมา
- นมและขนม (ที่มาเรียนทุกวัน)
- แป้ง สบู่ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วหรือกระติกน้ำ
- ชุดนอน ชุดสำรองและผ้าขนหนู (ผืนเล็ก) อย่างละ 1 ชุด

สิ่งที่โรงเรียนเตรียมให้
- เตียงนอนสำหรับเด็กเล็ก
- ถาดอาหาร ช้อน ส้อม
- อาหารกลางวัน 1 มื้อ และผลไม้

หมายเหตุ
- อุปกรณ์ + ของนักเรียนทุกอย่างให้เขียนชื่อกำกับทุกชิ้น
- อุปกรณ์เครื่องนอนจะคืนทุกวันศุกร์
- ห้ามนำของมีค่าติดตัวมา หากเกิดการสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

อนุบาล 1 – 3
ค่าลงทะเบียน (ชำระพร้อมใบสมัคร)     7,000   บาท
      58,300 บาท/ปี
แบ่งค่าเล่าเรียนต่อปีเป็น 3 งวด      
งวดที่ 1 เมษายน 1 - 10 20,300 บาท
งวดที่ 2 สิงหาคม 1 - 10 19,000 บาท
งวดที่ 3 พฤศจิกายน 1 - 10 19,000 บาท

 

หมายเหตุ รวมค่าอุปกรณ์การเรียน, สมุดเรียน, แบบเรียน, แบบฝึกหัด, อาหารกลางวัน, การเข้าค่ายภาษาอังกฤษ และประกันอุบัติเหตุแล้ว (ยกเว้นค่าเครื่องแบบนักเรียนและทัศนศึกษา)
รายละเอียดการชำระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าลงทะเบียนใหม่ : ชำระครั้งเดียวเมื่อโรงเรียนรับบุตรหลานของท่านเข้าเรียนในชั้นเรียนที่แจ้งความประสงค์ไว้แล้ว โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ไม่มีการคืนเงินในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การชำระเงิน : ไม่รับเงินสด ชำระผ่านธนาคารเท่านั้น ชำระได้ 2 ธนาคาร คือ

  1. ธนาคารกรุงเทพ สาขานนทบุรี ชื่อบัญชี โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 140-4-17863-2 เช็คสั่งจ่ายในนาม โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา
  2. ธนาคารกสิกรไทย สาขานนทบุรี ชื่อบัญชี โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา บัญชีสะสมทรัพย์ เลขที่บัญชี 028-8-05241-7 เช็คสั่งจ่ายในนาม โรงเรียนนนทบุรีคริสเตียนวิทยา
ประถมศึกษาปีที่ 1-4
ค่าลงทะเบียน (ชำระพร้อมใบสมัคร)     7,000 บาท
      64,900 บาท/ปี
แบ่งค่าเล่าเรียนต่อปีเป็น 3 งวด      
งวดที่ 1 เมษายน 1 - 10 22,900 บาท
งวดที่ 2 สิงหาคม 1 - 10 21,000 บาท
งวดที่ 3 พฤศจิกายน 1 - 10 21,000 บาท
ประถมศึกษาปีที่ 5-6
ค่าลงทะเบียน (ชำระพร้อมใบสมัคร)     7,000 บาท
      55,000 บาท/ปี
แบ่งค่าเล่าเรียนต่อปีเป็น 3 งวด      
งวดที่ 1 เมษายน 1 - 10 19,000 บาท
งวดที่ 2 สิงหาคม 1 - 10 18,000 บาท
งวดที่ 3 พฤศจิกายน 1 - 10 18,000 บาท

นักเรียนโครงการศึกษาพิเศษ (นักเรียนที่ ไม่มี บัตรประจำตัวคนพิการ)

ค่าลงทะเบียน (ชำระพร้อมใบสมัคร)

 

 

7,000 บาท

 

 

 

75,900 บาท/ปี

แบ่งค่าเล่าเรียนต่อปีเป็น 2 งวด

 

 

 

งวดที่ 1

เมษายน

1 - 10

37,950 บาท

งวดที่ 2

พฤศจิกายน

1 - 10

37,950 บาท

นักเรียนโครงการศึกษาพิเศษ (นักเรียนที่ มี บัตรประจำตัวคนพิการ)

ค่าลงทะเบียน (ชำระพร้อมใบสมัคร)

 

 

7,000 บาท

 

 

 

69,300 บาท/ปี

แบ่งค่าเล่าเรียนต่อปีเป็น 2 งวด

 

 

 

งวดที่ 1

เมษายน

1 - 10

34,650 บาท

งวดที่ 2

พฤศจิกายน

1 - 10

34,650 บาท

การหักค่าเล่าเรียน:
นโยบายการคืนเงินค่าเล่าเรียนให้สิทธิ์การคืนเงินบางส่วนในกรณีที่นักเรียนขอลาออก การคืนเงินจะขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่นักเรียนเริ่มเรียนไปแล้ว ค่าเล่าเรียนจะถูกหักออกจากจำนวนเงินคืนโดยอัตโนมัติ

วันที่เริ่มเรียน

จำนวนเงินค่าเล่าเรียน ที่จะได้รับคืน จากทั้งหมด

1 – 30 วัน

75 %

30 – 60 วัน

60 %

60 – 90 วัน

45 %

90 – 120 วัน

30 %

มากกว่า 120 วัน

0 %

ค่ารับประกาศนียบัตร
(สามารถรับเงินคืนได้ถ้าแจ้งลาออกก่อนวันที่ 30 มกราคม)
ชั้นอนุบาล 3 รวมค่าเช่าชุดและหมวก นักเรียนจะได้รับ ภาพถ่ายเดี่ยว 1 รูป และประกาศนียบัตร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมค่าเช่าชุดและหมวก นักเรียนจะได้รับ ภาพถ่ายเดี่ยว 1 รูป และประกาศนียบัตร
  • บริการรถโรงเรียน: มีรถตู้ปรับอากาศบริการตามเส้นทางที่เปิด ค่าใช้จ่ายคิดตามอัตราและระยะทาง ติดต่อสบถามได้ที่ห้องธุรการ