กิจกรรมเพิ่มเติม

นอกจากการเรียนหนังสือในห้องเรียนแล้ว ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมค่ายต่างๆ ในโรงเรียน เช่น ค่ายภาษาอังกฤษ ค่ายวิทยาศาสตร์และหุ่นยนต์ และกิจกรรมการศึกษานอกห้องเรียน  เช่น กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมหรรษาวันคริสต์มาส และกิจกรรม Gameday with GES นอกจากกิจกรรมเหล่านี้ จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้และ
ทักษะต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นแล้ว นักเรียนยังได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอีกด้วย

ค่ายภาษาอังกฤษ

ค่ายลูกเสือ

ค่ายวิทยาศาสตร์และหุ่นยนต์

กิจกรรมกีฬาสี

กิจกรรมหรรษาวันคริสต์มาส

Game with GES