การศึกษาภาคปกติ

หลักสูตรโรงเรียน

ระดับชั้นอนุบาล

จัดการเรียนการสอน 4 ระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาล (Nursery) – ชั้นอนุบาล 3 (K3) (Mini English Program) โดยจะเน้นการวางรากฐานของความเข้าใจภาษาอังกฤษ หลักการออกเสียง และเสริมสร้างทักษะการรับรู้และการเขียนภาษาอังกฤษ นักเรียนจะได้เตรียมตัวและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา นอกจากนี้นักเรียนยังได้รับการเรียนการสอนทางด้านภาษาจีน ด้านการฟัง การพูด การอ่าน เป็นต้นระดับชั้นประถมศึกษา

หลักสูตรชั้นประถมศึกษาเกรด 1 ถึง 6 (Mini English Program) ได้มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทำการสอนทั้งในภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เรียนรู้และพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน มุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างครบถ้วน และเข้าใจเนื้อหาทั้งสามภาษา ฝึกการใช้สติสมาธิในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์โดยใช้โปรแกรม Matific  และเสริมสร้างทักษะการคิดอย่างเป็นระบบโดยเรียนรู้จากการเรียน Coding และ Machatronics


 

SAR NCA 64