การศึกษาพิเศษ

เปิดการเรียน การสอนสำหรับนักเรียนการศึกษาพิเศษ รับสมัครนักเรียนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล 1-3, ประถมศึกษา ปีที่ 1-6 และมัธยมศึกษาตอนต้น 1-3
โดยครูผู้ชำนาญการด้านการศึกษาพิเศษและครูที่ผ่านการอบรมด้านการศึกษาพิเศษ

  • เนื้อหาการเรียน การสอน เน้นศักยภาพของนักเรียนแต่ละบุคคล
  • การสอนแบบปฏิบัติจริง
  • ฝึกให้นักเรียน ช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจำวัน
  • ฝึกนักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้